Statut


                                                                           STATUT

                                                                                § 1

1. Kresowe Bractwo Motocyklowe, zwane dalej w skrócie KBM lub Bractwem, działa w oparciu o niniejszy Statut.
    KBM zrzesza osoby interesujące się techniką i turystyką motocyklową oraz zagadnieniami dotyczącymi obronności
    i bezpieczeństwa państwa.

2. Cele działania KBM:

       A. Cele ogólne:
                           - reprezentowanie interesów zrzeszonych w KBM motocyklistów,
                           - kreowanie pozytywnego wizerunku motocyklistów i organizacji ich zrzeszających,
                           - prowadzenie i propagowanie działań zmierzających do ochrony motocykli zabytkowych,
                           - wspieranie członków KBM, w szczególności techniczne i prawne.

       B. W zakresie turystyki motocyklowej:
                           - uprawianie i propagowanie turystyki motocyklowej,
                           - popularyzowanie walorów rekreacyjno -turystycznych regionu,
                           - przestrzeganie i propagowanie zasad bezpiecznego i kulturalnego poruszania się po drogach publicznych.

        C. W zakresie obronności:
                           - pielęgnowanie tradycji narodowych, działanie na rzecz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej,
                           - upowszechnianie wiedzy w zakresie obronności i zarządzania kryzysowego,
                           - podejmowanie działań na rzecz bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej,
                           - prezentowanie stanowiska w sprawach dotyczących bezpieczeństwa państwa i obronności,
                           - troska o miejsca pamięci narodowej.

3. Założone cele działania KBM osiąga poprzez:
                           - organizowanie i udział w imprezach kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych,
                           - organizowanie szkolenia strzeleckiego i innych szkoleń z zakresu obronności,
                           - udział w uroczystościach organizowanych z okazji świąt państwowych,
                           - udział w publicznych debatach dotyczących problematyki obronności i bezpieczeństwa kraju,
                           - współpracę z organami administracji publicznej i innymi jednostkami realizującymi cele zbieżne z celami
                             statutowymi Stowarzyszenia, w tym jednostkami wojskowymi, szkołami i mediami,
                           - upowszechnianie wiedzy historycznej dotyczącej oręża polskiego,
                           - porządkowanie mogił oraz miejsc pamięci narodowej,
                           - organizowanie i udział w akcjach dobroczynnych i charytatywnych,
                           - dawanie dobrego i osobistego przykładu przez osoby będące członkami KBM,
                           - udzielanie sobie wzajemnej, wszechstronnej pomocy szczególnie w przypadku zaistnienia nieszczęśliwych
                             zdarzeń drogowych,
                           - promowanie rekreacyjnych i turystycznych walorów regionu,
                           - prowadzenie działalności informacyjnej w mediach, między innymi poprzez utrzymywanie własnej strony
                             internetowej oraz patronowanie forum internetowemu o tematyce motocyklowej.

                                                                               § 2

1. Znakiem graficznym KBM jest jasna sylwetka kruka w locie, widziana z góry na tle szarego koła symbolizującego zębatkę
    motocyklową. Na zębatce, poniżej sylwetki kruka znajduje się napis: KRESOWE BRACTWO MOTOCYKLOWE.
    Nad głową kruka, w czarnym prostokącie znajduje się biało-czerwony napis: BIAŁY KRUK .

2. Barwy klubowe stanowią:
                                             a) faga i fagietki KBM,
                                             b) koszulki, kamizelki i kurtki ze znakiem graficznym KBM,
                                             c) naszywki ze znakiem graficznym KBM,
                                             d) emblematy klubowe.

3. Gadżety klubowe to:
                                             a) naklejki ze znakiem graficznym KBM,
                                             b) „blachy” okazjonalne,
                                             c) inne przedmioty nie wymienione powyżej noszące znak graficzny KBM.

Nazwa oraz znak graficzny KBM są chronione prawem autorskim i nie mogą być wykorzystane bez zgody Zarządu KBM.

                                                                               § 3

                                              1. Siedzibą KBM jest miasto Zamość.
                                             2. KBM działa na terenie całego kraju.
                                             3. KBM powołano na czas nieokreślony.
                                             4. Adres strony internetowej KBM: www.kresowe.bractwo.motocyklowe.org
                                                5. Adres forum internetowego pod patronatem KBM: www.kresowe.forum.motocyklowe.org

                                                                                § 4

 Źródłami powstawania majątku KBM są:
                                                        - składki członkowskie,
                                                        - darowizny,
                                                        - dotacje i subwencje,
                                                        - spadki i zapisy,
                                                        - dochody z ofiarności publicznej,
                                                        - dochody z majątku KBM,
                                                        - odsetki, dochody z kapitału.

                                                                               § 5

                        Władzami KBM są:
                                                         -  Zarząd
                                                         -  Walne Zgromadzenie Członków KBM
                                                            zwane dalej w skrócie Walnym Zgromadzeniem
                                                         -  Rada Starszych

                                                                               § 6

1. Zarząd jest organem kierującym funkcjonowaniem KBM w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami Członków KBM
    oraz reprezentującym KBM.

2. Wyboru Zarządu i uzupełnienia jego składu dokonuje Walne Zgromadzenie większością głosów w obecności co najmniej
    1/2 wszystkich Członków Zwyczajnych KBM.

3. Kadencja Zarządu trwa 1 rok.

4. Odwołanie z funkcji członka Zarządu przed upływem okresu kadencji następuje decyzją Walnego Zgromadzenia poprzez
    głosowanie zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 wszystkich Członków Zwyczajnych KBM.

5. W skład Zarządu wchodzą następujące osoby:
                                                                     - Prezes
                                                                     - Wiceprezes
                                                                     - Skarbnik
6. Do kompetencji Zarządu należy:

                     a) realizacja założonych celów działalności KBM,
                     b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
                     c) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
                     d) reprezentowanie KBM na zewnątrz,
                     e) podejmowanie bieżących decyzji dotyczących funkcjonowania KBM, szczególnie w zakresie:
                                  - spraw związanych z organizacją imprez,
                                  - udziału KBM w imprezach organizowanych przez inne organizacje, instytucje i osoby
                                  - zarządzania majątkiem KBM,
                                  - przyjmowania i usuwania osób w/z poczet Adeptów lub Sympatyków KBM,
                                  - skracania okresu próby dla Adeptów KBM,
                                  - udzielania zgody na noszenie barw klubowych KBM przez Sympatyków i inne osoby
                                     nie będące członkami KBM.

7. Uprawnienia do reprezentacji KBM na zewnątrz, zawierania umów i składania innych oświadczeń woli o
    charakterze niemajątkowym posiadają wszyscy członkowie Zarządu. Uprawnienia do reprezentacji KBM
    w zakresie składania oświadczeń woli dotyczących praw i obowiązków majątkowych oraz udzielania
    pełnomocnictw posiada Prezes Zarządu działający wspólnie z innym członkiem Zarządu. Do zaciągnięcia
    przez KBM zobowiązań majątkowych o wartości powyżej 5000zł wymagana jest zgoda Walnego Zgromadzenia.

8. Odwołania od decyzji Zarządu rozpatruje Walne Zgromadzenie. Odwołania należy składać za pośrednictwem
    Zarządu, w dowolnej formie, w terminie umożliwiającym jak najszybsze rozpatrzenie odwołania.

                                                                               § 7

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest co najmniej 2 razy do roku:

                                      a) planistyczne - przed rozpoczęciem sezonu motocyklowego,
                                          nie później niż do końca marca każdego roku.

                                      b) sprawozdawczo/wyborcze - po zakończeniu sezonu motocyklowego,
                                          nie później niż do końca grudnia każdego roku.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w sytuacjach nagłych, w przypadku wystąpienia konieczności pilnego
    podjęcia decyzji przez członków KBM.

3. Walne Zgromadzenia zwołuje Zarząd lub Rada Starszych.

4. Decyzje Walnego Zgromadzenia są podejmowane poprzez głosowanie większością głosów w obecności co najmniej 1/2
    wszystkich Członków Zwyczajnych KBM. Decyzję o rozwiązaniu KBM może podjąć tylko Walne Zgromadzenie, głosami
    przynajmniej 2/3 wszystkich Członków Zwyczajnych KBM.

5. W przypadku braku co najmniej połowy Członków Zwyczajnych KBM, Zarząd lub Rada Starszych może zwołać Walne
    Zgromadzenie w drugim terminie, w tym samym dniu, bez względu na ilość obecnych Członków Zwyczajnych.
    Uchwały podjęte zwykłą większością głosów, przez Walne Zgromadzenie zwołane w drugim terminie, mają moc
    obowiązującą z wyłączeniem decyzji o rozwiązaniu KBM.

6. O terminach i miejscu zebrań informuje się za pośrednictwem wszystkich dostępnych środków, w tym szczególnie strony
    internetowej i forum.

7. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

                                   - powoływanie i odwoływanie władz KBM,
                                   - udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi KBM,
                                   - przyjmowanie Adeptów w poczet Członków Zwyczajnych,
                                   - podejmowanie decyzji w sprawie zapraszania osób w poczet Członków Honorowych KBM,
                                   - podejmowanie decyzji o usunięciu członka KBM,
                                   - podejmowanie decyzji w sprawie zmian Statutu,
                                   - rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu KBM,
                                   - przyjmowanie rocznego planu działalności KBM,
                                   - podejmowanie decyzji o współpracy KBM z innymi organizacjami i instytucjami,
                                   - ustalanie wysokości składek członkowskich.

                                                                                § 8

1. Rada Starszych jest organem kontroli wewnętrznej KBM.

2. Radę Starszych tworzy trzech Członków Zwyczajnych, posiadających staż członkowski nie krótszy niż 2 lata.

3. Wybór członków i uzupełnienie składu Rady Starszych następuje decyzją Walnego Zgromadzenia poprzez głosowanie
    zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 wszystkich Członków Zwyczajnych KBM.

4. Kadencja Rady Starszych trwa 2 lata.

5. Odwołanie z funkcji członka Rady Starszych przed upływem okresu kadencji następuje decyzją Walnego Zgromadzenia
    poprzez głosowanie zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 wszystkich członków zwyczajnych KBM.

6. Do kompetencji Rady Starszych należy:

     - nadzorowanie działalności Zarządu,
     - kontrolowanie sposobu gromadzenia i wydatkowania środków finansowych,
     - nadzorowanie bieżącej działalności KBM w zakresie jej zgodności z prawem,
     - zwoływanie Walnego Zgromadzenia, gdy nie uczyni tego Zarząd w sytuacjach określonych w Statucie,
     - rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu decyzji ws. udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi KBM,
     - opiniowanie projektów decyzji Zarządu dot. rozstrzygania spraw spornych i zażaleń,
     - opiniowanie projektów decyzji Zarządu dot. prawa do noszenia barw klubowych przez osoby nie będące członkami KBM,
     - interpretacja zapisów Statutu,
     - składanie sprawozdania ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu.

                                                                               § 9

                    Członkiem KBM może być obywatel polski, mający pełną zdolność do czynności prawnych
                    (pełnoletni, nie ubezwłasnowolniony i nie pozbawiony praw publicznych).

Członkowie KBM:

                   a) Członkowie Zwyczajni - osoby posiadające jakikolwiek motocykl i uprawnienia do jego kierowania,
                       akceptujące niniejszy Statut. Kandydaturę Adepta pretendującego do statusu Członka Zwyczajnego
                       przedstawia Walnemu Zgromadzeniu osoba wprowadzająca. Decyzja o przyjęciu Adepta w poczet
                       Członków Zwyczajnych jest podejmowana przez Walne Zgromadzenie i musi być jednomyślna.
                       Członkostwo nadawane jest na czas nieokreślony.

                   b) Członkowie Honorowi - osoby cieszące się szacunkiem i poważaniem wszystkich członków KBM,
                       które wyrażą zgodę na patronowanie Bractwu. Decyzję w sprawie upoważnienia Prezesa do złożenia
                       zaproszenia osobie w poczet Członków Honorowych KBM podejmuje Walne Zgromadzenie a
                       decyzja Walnego Zgromadzenia w tej sprawie musi być jednomyślna.

                    c) Adepci - kandydaci na Członków Zwyczajnych będący w okresie próby tj. osoby posiadające
                       jakikolwiek motocykl i uprawnienia do jego kierowania, po uzyskaniu rekomendacji co najmniej
                       jednej osoby będącej Członkiem Zwyczajnym KBM (osoba wprowadzająca), zaakceptowaniu
                       niniejszego Statutu, których kandydatura została przyjęta decyzją Zarządu KBM.
                       Okres próby Adepta trwa 1 rok licząc od daty przyjęcia w poczet Adeptów. Okres ten na wniosek
                       osoby wprowadzającej, może być skrócony - decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd. Decyzję
                       o przyjęciu kandydata w poczet Adeptów na wniosek osoby wprowadzającej podejmuje Zarząd.

                    d) Sympatycy - warunkiem otrzymania statusu Sympatyka KBM jest bycie czynnym motocyklistą i
                         zaakceptowanie zasad działania KBM określonych w niniejszym Statucie.
                         Etap przynależności do grona Sympatyków jest pierwszym, rozpoznawczym etapem przed  
                         podjęciem przez daną osobę decyzji o ubieganiu się o członkostwo w Bractwie, czyli zostanie
                         Adeptem KBM. Status Sympatyka KBM nadaje Zarząd na wniosek osoby zainteresowanej.

                     e) Członkowie Wspierający - osoby wspierające działalność Bractwa, w tym partnerzy życiowi
                         Członków Zwyczajnych KBM. Otrzymanie statusu Członka Wspierającego następuje w drodze  
                         decyzji Zarządu, na wniosek Członka Zwyczajnego KBM.

                                                                               § 10
1. Utrata członkostwa następuje wskutek:

                                                      - dobrowolnego wystąpienia,
                                                      - utraty praw publicznych,
                                                      - zgonu członka KBM,
                                                      - utrata członkostwa przez Członka Zwyczajnego może nastąpić decyzją Walnego
                                                        Zgromadzenia po naruszeniu przez niego zasad zawartych w niniejszym Statucie,
                                                      - utrata członkostwa przez Adepta lub Sympatyka może nastąpić decyzją Zarządu,
                                                        KBM po naruszeniu przez niego zasad zawartych w niniejszym Statucie.

2. Osoba która utraciła członkostwo KBM nie ma prawa nosić barw klubowych lecz zachowuje na własność wszystkie związane
    z nimi przedmioty.

3. Dopuszcza się powtórne ubieganie się o nadanie statusu Członka Zwyczajnego KBM w przypadku, gdy utrata członkostwa
    nie nastąpiła z powodów dyscyplinarnych decyzją Walnego Zgromadzenia. W tym przypadku kandydat zachowuje status
    jaki posiadał w chwili utraty członkostwa. Decyzję o przywróceniu członkostwa podejmuje sam zainteresowany były członek
    KBM, zgłaszając swoją decyzję dowolnemu członkowi władz klubu (członkowi Zarządu lub Rady Starszych).

4. W uzasadnionych przypadkach takich jak przejściowy brak możliwości wywiązywania się z obowiązków, przejściowe
    niespełnianie warunków członkostwa itp. dopuszcza się czasowe zawieszenie członkostwa na okres nie dłuższy niż 1 rok.
    Decyzję o zawieszeniu i przywróceniu członkostwa podejmuje Zarząd KBM na wniosek osoby zainteresowanej.
    W okresie zawieszenie członek KBM zwolniony jest ze statutowych obowiązków w zakresie aktywnego udziału w działalności
    Bractwa oraz opłacania składek członkowskich. W okresie zawieszenia członek KBM nie posiada czynnego i biernego prawa
    wyborczego.

                                                                                § 11

1. Prawa i obowiązki ogólne członków KBM:

                     a) każdy członek KBM (Członek Zwyczajny, Członek Honorowy, Adept, Sympatyk) zobowiązuje się
                         do przestrzegania niniejszego Statutu oraz uchwał władz KBM,

                     b) członek KBM biorący udział w imprezach organizowanych przez KBM lub imprezach, w których
                         KBM bierze udział, ponosi za siebie i swoje czyny całkowitą odpowiedzialność; w szczególności
                         zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych,

                     c) członek KBM swoim postępowaniem nie może przynosić szkody dla wizerunku KBM,

                     d) członkowie KBM mają prawo i powinni uczestniczyć aktywnie w spotkaniach i imprezach
                         organizowanych przez KBM w których KBM bierze udział,

                     e) noszenie barw klubowych przez osoby do tego uprawnione, w czasie imprez organizowanych przez
                         KBM w których KBM bierze udział w sposób zorganizowany jest obowiązkowe,

                      f) zabrania się wyrażania w jakiejkolwiek formie, negatywnych opinii dotyczących innych członków
                         KBM oraz działania na ich niekorzyść. Członkowie KBM okazują sobie wzajemnie szacunek i
                         uprzejmość. W sytuacjach tego wymagających członkowie KBM zobowiązani są do wzajemnego  
                         wspierania się i udzielania sobie w miarę swoich możliwości wszelkiej pomocy. Rozstrzyganie
                         sporów następuje tylko osobiście "w cztery oczy"pomiędzy stronami. Jeżeli spór jest niemożliwy
                         do rozstrzygnięcia w ten sposób powinien być niezwłocznie poddany pod rozstrzygnięcie przez
                         Radę Starszych.

2. Prawa i obowiązki szczególne Członków Zwyczajnych:

                                         a) obowiązek aktywnego uczestnictwa w działalności KBM,
                                         b) obowiązek udziału w Walnych Zgromadzeniach KBM,
                                         c) czynne i bierne prawo wyborcze do władz KBM,
                                         d) prawo składania wniosków dotyczących funkcjonowania Bractwa,
                                         e) prawo dostępu do zastrzeżonej dla KBM części Kresowego Forum Motocyklowego,
                                         f) prawo do noszenia barw klubowych KBM,
                                         g) prawo czynnego udziału w imprezach organizowanych przez KBM w których KBM
                                             bierze w sposób zorganizowany udział,
                                         h) obowiązek terminowego uiszczania składek członkowskich,
                                          i) obowiązek opieki i nadzoru nad Adeptami,
                                          j) Członek Zwyczajny pełniący funkcję wprowadzający dla Adepta ma obowiązek:

                                                      - zapoznać Adepta z zasadami odbywania okresu próby,
                                                      - zapoznać Adepta ze Statutem,
                                                      - zapoznać Adepta z zasadami jazdy w grupie oraz zwyczajami i zasadami
                                                        współdziałania w KBM,
                                                      - reprezentować interesy wprowadzanego Adepta przed władzami Bractwa.

3. Prawa Członków Honorowych:

                            a) prawo do udziału w imprezach organizowanych przez KBM/w których KBM bierze udział,
                            b) prawo do udziału w spotkaniach członków KBM, w tym w zebraniach zamkniętych
                                przeznaczonych tylko dla Członków Zwyczajnych KBM o ile otrzymano na nie zaproszenie,
                            c) prawo do noszenia barw klubowych KBM,
                            d) prawo dostępu do zastrzeżonej dla KBM części Kresowego Forum Motocyklowego,
                            e) prawo składania na ręce Zarządu wniosków dotyczących funkcjonowania Bractwa,
                            f) Członek Honorowy nie ma biernego prawa wyborczego,
                            g) Członek Honorowy jest zwolniony z płacenia składek członkowskich.

4. Prawa i obowiązki szczególne Adeptów:

                            a) obowiązek aktywnego uczestnictwa w działalności KBM,
                            b) prawo do czynnego udziału w imprezach organizowanych przez KBM w których KBM bierze udział,
                            c) prawo do udziału w spotkaniach członków KBM za wyjątkiem zebrań zamkniętych przeznaczonych
                                tylko dla Członków Zwyczajnych KBM,
                            d) prawo dostępu do zastrzeżonej dla KBM części Kresowego Forum Motocyklowego,
                            e) obowiązek pokrycia kosztu zakupu koszulek klubowych oraz innych otrzymanych przedmiotów
                                 w barwach klubowych, po przyjęciu w poczet Członków Zwyczajnych KBM,
                            f) prawo do noszenia koszulek klubowych,
                            g) prawo składania na ręce wprowadzającego wniosków dotyczących funkcjonowania Bractwa,
                            h) prawo do zapraszania na spotkania klubowe, za zgodą wprowadzającego, osób towarzyszących.

5. Prawa i obowiązki szczególne Sympatyków:

                              a) prawo do udziału w imprezach organizowanych przez KBM/w których KBM bierze udział,
                              b) prawo do udziału w spotkaniach członków KBM, za wyjątkiem zebrań zamkniętych
                                  przeznaczonych tylko dla wskazanej grupy członków KBM,
                              c) prawo do noszenia koszulek klubowych po uzyskaniu zgody Zarządu (koszty zakupu
                                  przedmiotów w barwach klubowych pokrywa sam zainteresowany),
                              d) obowiązek aktywnego uczestnictwa w działalności KBM,
                              e) obowiązek terminowego uiszczania składek członkowskich.

                                                                               § 12

1. Interpretacja zapisów Statutu KBM należy do Rady Starszych.

2. Zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonywane jedynie przez Walne Zgromadzenie, poprzez głosowanie większością
    głosów, w obecności co najmniej 1/2 wszystkich Członków Zwyczajnych KBM. Uchwalone zmiany wchodzą w życie z chwilą
    ich uchwalenia.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 07.04.1989r.
    Prawo o stowarzyszeniach.


Czytany 15194 razy