Statut

STATUT

§1

1. Kresowe Bractwo Motocyklowe, zwane dalej w skrócie KBM lub Bractwem, działa w oparciu o niniejszy
Statut. KBM zrzesza osoby interesujące się techniką i turystyką motocyklową oraz zagadnieniami
dotyczącymi obronności i bezpieczeństwa państwa.
2. Cele działania KBM:
A. Cele ogólne:
- reprezentowanie interesów zrzeszonych w KBM motocyklistów,
- kreowanie pozytywnego wizerunku motocyklistów i organizacji ich zrzeszających,
- prowadzenie i propagowanie działań zmierzających do ochrony motocykli zabytkowych,
- wspieranie członków KBM, w szczególności techniczne i prawne.
B. W zakresie turystyki motocyklowej:
- uprawianie i propagowanie turystyki motocyklowej,
- popularyzowanie walorów rekreacyjno -turystycznych regionu,
- przestrzeganie i propagowanie zasad bezpiecznego i kulturalnego poruszania się po drogach
publicznych.
C. W zakresie obronności:
 - pielęgnowanie tradycji narodowych, działanie na rzecz rozwoju świadomości narodowej i
obywatelskiej,
- upowszechnianie wiedzy w zakresie obronności i zarządzania kryzysowego,
- podejmowanie działań na rzecz bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej,
- prezentowanie stanowiska w sprawach dotyczących bezpieczeństwa państwa i obronności,
- troska o miejsca pamięci narodowej.
3. Założone cele działania KBM osiąga poprzez:
- organizowanie i udział w imprezach kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych,
- organizowanie szkolenia strzeleckiego i innych szkoleń z zakresu obronności,
- udział w uroczystościach organizowanych z okazji świąt państwowych,
- udział w publicznych debatach dotyczących problematyki obronności i bezpieczeństwa kraju,
- współpracę z organami administracji publicznej i innymi jednostkami realizującymi cele zbieżne z celami
statutowymi Stowarzyszenia, w tym jednostkami wojskowymi, szkołami i mediami,
- upowszechnianie wiedzy historycznej dotyczącej oręża polskiego,
- porządkowanie mogił oraz miejsc pamięci narodowej,
- organizowanie i udział w akcjach dobroczynnych i charytatywnych,
- dawanie dobrego, osobistego przykładu przez osoby będące członkami KBM.
- udzielanie sobie wzajemnej, wszechstronnej pomocy, szczególnie w przypadku zaistnienia nieszczęśliwych zdarzeń drogowych,
- promowanie rekreacyjnych i turystycznych walorów regionu,
- prowadzenie działalności informacyjnej w mediach, między innymi poprzez utrzymywanie własnej strony
internetowej oraz patronowanie forum internetowemu o tematyce motocyklowej.

§2

1. Znakiem graficznym KBM jest jasna sylwetka kruka w locie, widziana z góry na tle szarego koła
symbolizującego zębatkę motocyklową. Na zębatce, poniżej sylwetki kruka znajduje się napis:
KRESOWE.BRACTWO.MOTOCYKLOWE. Nad głową kruka, w czarnym prostokącie znajduje się biało-
czerwony napis: BIAŁY KRUK:
2. Barwy klubowe stanowią:
a) flaga i flagietki KBM,
b) koszulki, kamizelki i kurtki ze znakiem graficznym KBM,
c) naszywki ze znakiem graficznym KBM,
d) emblematy klubowe.
3. Gadżety klubowe to:
a) naklejki ze znakiem graficznym KBM,
b) „blachy” okazjonalne,
c) inne przedmioty nie wymienione powyżej noszące znak graficzny KBM.
Nazwa oraz znak graficzny KBM są chronione prawem autorskim i nie mogą być wykorzystywane bez zgody
Zarządu KBM.

§3

1. Siedzibą KBM jest miasto Zamość.
2. KBM działa na terenie całego kraju.
3. KBM powołano na czas nieokreślony.
4. Adres strony internetowej KBM: www.kresowe.bractwo.motocyklowe.org
5. Adres forum internetowego pod patronatem KBM: www.kresowe.forum.motocyklowe.org

§4

Źródłami powstawania majątku KBM są:
- składki członkowskie,
- darowizny,
- dotacje i subwencje,
- spadki i zapisy,
- dochody z ofiarności publicznej,
- dochody Z majątku KBM,
- odsetki, dochody z kapitału.

§5

Władzami KBM są:
-Zarząd,
-Walne Zgromadzenie Członków KBM, zwane dalej w skrócie Walnym Zgromadzeniem,
-Rada Starszych.

§6

1. Zarząd jest organem kierującym funkcjonowaniem KBM w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami
Członków KBM oraz reprezentującym KBM.
2. Wyboru Zarządu i uzupełnienia jego składu dokonuje Walne Zgromadzenie, większością głosów, w
obecności co najmniej 1/2 wszystkich Członków Zwyczajnych KBM.
3. Kadencja Zarządu trwa 1 rok.
4. Odwołanie z funkcji członka Zarządu, przed upływem okresu kadencji, następuje decyzją Walnego
Zgromadzenia, poprzez głosowanie, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 1/2 wszystkich
Członków Zwyczajnych KBM.
5. W skład Zarządu wchodzą następujące osoby:
- Prezes,
- Wiceprezes,
- Skarbnik.
6. Do kompetencji Zarządu należy:
a) realizacja założonych celów działalności KBM,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
c) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
d) reprezentowanie KBM na zewnątrz,
e) podejmowanie bieżących decyzji dotyczących funkcjonowania KBM, szczególnie w zakresie:
- spraw związanych z organizacją imprez,
- udziału KBM w imprezach organizowanych przez inne organizacje, instytucje i osoby,
- zarządzania majątkiem KBM,
- przyjmowania i usuwania osób w/z poczet Adeptów lub Sympatyków KBM,
- skracania okresu próby dla Adeptów KBM,
- udzielania zgody na noszenie barw klubowych KBM przez Sympatyków i inne osoby nie będące
członkami KBM.
7. Uprawnienia do reprezentacji KBM na zewnątrz, zawierania umów i składania innych oświadczeń woli o
charakterze niemajątkowym posiadają wszyscy członkowie Zarządu. Uprawnienia do reprezentacji KBM w
w zakresie składania oświadczeń woli dotyczących praw i obowiązków majątkowych oraz udzielania
pełnomocnictw posiada Prezes Zarządu działający wspólnie z innym członkiem Zarządu. Do zaciągnięcia
przez KBM zobowiązań majątkowych o wartości powyżej 5000 zł wymagana jest zgoda Walnego
Zgromadzenia.
8. Odwołania od decyzji Zarządu rozpatruje Walne Zgromadzenia. Odwołania należy składać za
pośrednictwem Zarządu, w dowolnej formie, w terminie umożliwiającym jak najszybsze rozpatrzenie
odwołania.

§7

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest co najmniej 2 razy do roku:
a) planistyczne - przed rozpoczęciem sezonu motocyklowego, nie później niż do końca marca każdego roku,
b) sprawozdawczo - wyborcze - po zakończeniu sezonu motocyklowego, nie później niż do końca grudnia
każdego roku.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w sytuacjach nagłych, w przypadku wystąpienia
konieczności pilnego podjęcia decyzji przez członków KBM.
3. Walne Zgromadzenia zwołuje Zarząd lub Rada Starszych.
4. Decyzje Walnego Zgromadzenia są podejmowane poprzez głosowanie, większością głosów, w obecności
co najmniej 1/2 wszystkich Członków Zwyczajnych KBM.
Decyzję o rozwiązaniu KBM może podjąć tylko Walne Zgromadzenie, głosami przynajmniej 2/3 wszystkich
Członków Zwyczajnych KBM.
5. W przypadku braku co najmniej połowy Członków Zwyczajnych KBM, Zarząd lub Rada Starszych może
zwołać Walne Zgromadzenie w drugim terminie, w tym samym dniu, bez względu na ilość obecnych Członków
Zwyczajnych. Uchwały podjęte zwykłą większością głosów, przez Walne Zgromadzenie zwołane w drugim
terminie, mają moc obowiązującą z wyłączeniem decyzji o rozwiązaniu KBM.
6. O terminach i miejscu zebrań informuje się za pośrednictwem wszystkich dostępnych środków, w tym
szczególnie strony internetowej i forum.
7. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
- powoływanie, odwoływanie władz KBM,
- udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi KBM,
- przyjmowanie Adeptów w poczet Członków Zwyczajnych,
- podejmowanie decyzji w sprawie zapraszania osób w poczet Członków Honorowych KBM,
- podejmowanie decyzji o usunięciu członka KBM,
- podejmowanie decyzji w sprawie zmian Statutu,
- rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu KBM,
- przyjmowanie rocznego planu działalności KBM,
- podejmowanie decyzji o współpracy KBM z innymi organizacjami i instytucjami,
- ustalanie wysokości składek członkowskich.

§8

1. Rada Starszych jest organem kontroli wewnętrznej KBM.
2. Radę Starszych tworzy trzech Członków Zwyczajnych, posiadających staż członkowski nie krótszy niż 2 lata.
3. Wybór członków i uzupełnienie składu Rady Starszych następuje decyzją Walnego Zgromadzenia, poprzez
głosowanie, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 1/2 wszystkich Członków Zwyczajnych KBM.
4. Kadencja Rady Starszych trwa 2 lata.
5. Odwołanie z funkcji członka Rady Starszych, przed upływem okresu kadencji, następuje decyzją Walnego
Zgromadzenia, poprzez głosowanie, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 wszystkich
członków zwyczajnych KBM.
6. Do kompetencji Rady Starszych należy:
- nadzorowanie działalności Zarządu,
- kontrolowanie sposobu gromadzenia i wydatkowania środków finansowych,
- nadzorowanie bieżącej działalności KBM w zakresie jej zgodności z prawem,
- zwoływanie Walnego Zgromadzenia, gdy nie uczyni tego Zarząd w sytuacjach określonych w Statucie,
- rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu decyzji ws. udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi
KBM,
- opiniowanie projektów decyzji Zarządu dot. rozstrzygania spraw spornych i zażaleń,
- opiniowanie projektów decyzji Zarządu dot. prawa do noszenia barw klubowych przez osoby nie będące
członkami KBM,
- interpretacja zapisów Statutu,
- składanie sprawozdania ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu.

§9

Członkiem KBM może być obywatel polski, mający pełną zdolność do czynności prawnych (pełnoletni, nie
ubezwłasnowolniony i nie pozbawiony praw publicznych).
Członkowie KBM:
a) Członkowie Zwyczajni - osoby posiadające jakikolwiek motocykl i uprawnienia do jego kierowania,
akceptujące niniejszy Statut. Kandydaturę Adepta pretendującego do statusu Członka Zwyczajnego
przedstawia Walnemu Zgromadzeniu osoba wprowadzająca. Decyzja o przyjęciu Adepta w poczet Członków
Zwyczajnych jest podejmowana przez Walne Zgromadzenie i musi być jednogłośna. Członkostwo nadawane
jest na czas nieokreślony.
b) Członkowie Honorowi - osoby cieszące się szacunkiem i poważaniem wszystkich członków KBM, które
wyrażą zgodę na patronowanie Bractwu. Decyzję w sprawie upoważnienia Prezesa do złożenia zaproszenia
osobie w poczet Członków Honorowych KBM podejmuje Walne Zgromadzenie - decyzja Walnego
Zgromadzenia w tej sprawie musi być jednogłośna.
c) Adepci - kandydaci na Członków Zwyczajnych, będący w okresie próby; osoby posiadające jakikolwiek
motocykl i uprawnienia do jego kierowania, po uzyskaniu rekomendacji co najmniej jednej osoby będącej
Członkiem Zwyczajnym KBM (osoba wprowadzająca), zaakceptowaniu niniejszego Statutu, których
kandydatura została przyjęta decyzją Zarządu KBM. Okres próby Adepta trwa 1 rok licząc od daty przyjęcia w
poczet Adeptów. Okres ten, na wniosek osoby wprowadzającej, może być skrócony - decyzję w tej sprawie
podejmuje Zarząd. Decyzję o przyjęciu kandydata w poczet Adeptów, na wniosek osoby wprowadzającej,
podejmuje Zarząd.
d) Sympatycy - warunkiem otrzymania statusu Sympatyka KBM jest bycie czynnym motocyklistą i
zaakceptowanie zasad działania KBM określonych w niniejszym Statucie. Etap przynależności do grona
Sympatyków jest pierwszym, rozpoznawczym etapem przed podjęciem przez daną osobę decyzji o ubieganiu
się o członkostwo w Bractwie, czyli zostanie Adeptem KBM. Status Sympatyka KBM nadaje Zarząd na
wniosek osoby zainteresowanej.
e) Członkowie Wspierający -osoby wspierające działalność Bractwa, w tym partnerzy życiowi Członków
Zwyczajnych KBM. Otrzymanie statusu Członka Wspierającego następuje w drodze decyzji Zarządu, na
wniosek Członka Zwyczajnego KBM.

§10
1. Utrata członkostwa następuje wskutek:
- dobrowolnego wystąpienia,
- utraty praw publicznych,
- zgonu członka KBM,
- utrata członkostwa przez Członka Zwyczajnego może nastąpić decyzją Walnego Zgromadzenia, po
naruszeniu przez niego zasad zawartych w niniejszym Statucie,
- utrata członkostwa przez Adepta lub Sympatyka może nastąpić decyzją Zarządu KBM, po naruszeniu przez
niego zasad zawartych w niniejszym Statucie.
2. Osoba, która utraciła członkostwo KBM nie ma prawa nosić barw klubowych, lecz zachowuje na własność
wszystkie związane z nimi przedmioty.
3. Dopuszcza się powtórne ubieganie się o nadanie statusu Członka Zwyczajnego KBM w przypadku, gdy
utrata członkostwa nie nastąpiła z powodów dyscyplinarnych decyzją Walnego Zgromadzenia. W tym
przypadku kandydat zachowuje status jaki posiadał w chwili utraty członkostwa. Decyzję o przywróceniu
członkostwa podejmuje sam zainteresowany były członek KBM, zgłaszając swoją decyzję dowolnemu
członkowi władz klubu (członkowi Zarządu lub Rady Starszych).
4. W uzasadnionych przypadkach takich jak przejściowy brak możliwości wywiązywania się z obowiązków,
przejściowe niespełnianie warunków członkostwa itp. dopuszcza się czasowe zawieszenie członkostwa na
okres nie dłuższy niż 1 rok.
Decyzję o zawieszeniu i przywróceniu członkostwa podejmuje Zarząd KBM na wniosek osoby
zainteresowanej.
W okresie zawieszenie członek KBM zwolniony jest ze statutowych obowiązków w zakresie aktywnego udziału
w działalności Bractwa oraz opłacania składek członkowskich. W okresie zawieszenia członek KBM nie
posiada czynnego i biernego prawa wyborczego.

§11

1. Prawa i obowiązki ogólne członków KBM:
a) każdy członek KBM (Członek Zwyczajny, Członek Honorowy, Adept, Sympatyk) zobowiązuje się do
przestrzegania niniejszego Statutu oraz uchwał władz KBM,
b) członek KBM biorący udział w imprezach organizowanych przez KBM lub imprezach, w których KBM bierze
udział, ponosi za siebie i swoje czyny całkowitą odpowiedzialność; w szczególności zobowiązany jest do
przestrzegania zasad bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych,
c) członek KBM swoim postępowaniem nie może przynosić szkody dla wizerunku KBM,
d) członkowie KBM mają prawo i powinni uczestniczyć aktywnie w spotkaniach i imprezach organizowanych
przez KBM/w których KBM bierze udział,
e) noszenie barw klubowych, przez osoby do tego uprawnione, w czasie imprez organizowanych przez KBM/w
których KBM bierze udział w sposób zorganizowany jest obowiązkowe,
f) zabrania się wyrażania w jakiejkolwiek formie, negatywnych opinii dotyczących innych członków KBM oraz
działania na ich niekorzyść. Członkowie KBM okazują sobie wzajemnie szacunek i uprzejmość. W sytuacjach
tego wymagających członkowie KBM zobowiązani są do wzajemnego wspierania się i udzielania sobie, w
miarę swoich możliwości, wszelkiej pomocy. Rozstrzyganie sporów następuje tylko osobiście "w cztery oczy"
pomiędzy stronami. Jeżeli spór jest niemożliwy do rozstrzygnięcia w ten sposób powinien być niezwłocznie
poddany pod rozstrzygnięcie przez Radę Starszych

2. Prawa i obowiązki szczególne Członków Zwyczajnych:
a) obowiązek aktywnego uczestnictwa w działalności KBM,
b) obowiązek udziału w Walnych Zgromadzeniach KBM,
c) czynne i bierne prawo wyborcze do władz KBM,
d) prawo składania wniosków dotyczących funkcjonowania Bractwa,
e) prawo dostępu do zastrzeżonej dla KBM części Kresowego Forum Motocyklowego,
f) prawo do noszenia barw klubowych KBM,
g) prawo czynnego udziału w imprezach organizowanych przez KBM/w których KBM bierze w sposób
zorganizowany udział,
h) obowiązek terminowego uiszczania składek członkowskich,
i) obowiązek opieki i nadzoru nad Adeptami,
j) Członek Zwyczajny pełniący funkcję wprowadzający dla Adepta ma obowiązek:
- zapoznać Adepta z zasadami odbywania okresu próby,
- zapoznać Adepta ze Statutem,
- zapoznać Adepta z zasadami jazdy w grupie, zwyczajami i zasadami współdziałania w KBM,
- reprezentować interesy wprowadzanego Adepta przed władzami Bractwa.

3. Prawa Członków Honorowych:
a) prawo do udziału w imprezach organizowanych przez KBM/w których KBM bierze udział,
b) prawo do udziału w spotkaniach członków KBM, w tym w zebraniach zamkniętych przeznaczonych tylko dla
Członków Zwyczajnych KBM, o ile otrzymano na nie zaproszenie,
c) prawo do noszenia barw klubowych KBM,
d) prawo dostępu do zastrzeżonej dla KBM części Kresowego Forum Motocyklowego,
e) prawo składania na ręce Zarządu wniosków dotyczących funkcjonowania Bractwa,
f) Członek Honorowy nie ma biernego prawa wyborczego,
g) Członek Honorowy jest zwolniony z płacenia składek członkowskich.

4. Prawa i obowiązki szczególne Adeptów:
a) obowiązek aktywnego uczestnictwa w działalności KBM,
b) prawo do czynnego udziału w imprezach organizowanych przez KBM/w których KBM bierze udział,
c) prawo do udziału w spotkaniach członków KBM, za wyjątkiem zebrań zamkniętych przeznaczonych tylko
dla Członków Zwyczajnych KBM,
d) prawo dostępu do zastrzeżonej dla KBM części Kresowego Forum Motocyklowego,
e) obowiązek pokrycia kosztu zakupu koszulek klubowych oraz innych otrzymanych przedmiotów w barwach
klubowych, po przyjęciu w poczet Członków Zwyczajnych KBM,
f) prawo do noszenia koszulek klubowych,
g) prawo składania, na ręce wprowadzającego, wniosków dotyczących funkcjonowania Bractwa,
h) prawo do zapraszania na spotkania klubowe, za zgodą wprowadzającego, osób towarzyszących.

5. Prawa i obowiązki szczególne Sympatyków:
a) prawo do udziału w imprezach organizowanych przez KBM/w których KBM bierze udział,
b) prawo do udziału w spotkaniach członków KBM, za wyjątkiem zebrań zamkniętych przeznaczonych tylko
dla wskazanej grupy członków KBM,
c) prawo do noszenia koszulek klubowych po uzyskaniu zgody Zarządu (koszty zakupu przedmiotów w
barwach klubowych pokrywa sam zainteresowany),
d) obowiązek aktywnego uczestnictwa w działalności KBM,
e) obowiązek terminowego uiszczania składek członkowskich.

§12
1. Interpretacja zapisów Statutu KBM należy do Rady Starszych.
2. Zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonywane jedynie przez Walne Zgromadzenie, poprzez
głosowanie, większością głosów, w obecności co najmniej 1/2 wszystkich Członków Zwyczajnych KBM.
Uchwalone zmiany wchodzą w życie z chwilą ich uchwalenia.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 07.04.1989
r. Prawo o stowarzyszeniach.